KNOV Kwaliteitsregister

Privacy & Disclaimer

18 juli 2019

Gebruik van de site
De KNOV stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of bijgewerkt blijft.

Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, proberen we dat snel te corrigeren. U kunt de KNOV helpen fouten te verbeteren door een e-mail te sturen met op- en aanmerkingen naar: kwaliteitsregister@knov.nl

De KNOV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Persoonsgegevens en grondslag
Persoonsgegevens zijn gegevens die een persoon kunnen identificeren. Voorbeelden zijn naam en adres, een telefoonnummer maar ook een geboortedatum. Alles wat met persoonsgegevens kan gebeuren wordt een verwerking genoemd. Het simpel opslaan van gegevens is al een verwerking maar ook het aanpassen van adresgegevens etc.

Ten behoeve van de dienstverlening van het Kwaliteitsregister Verloskundigen worden de volgende categorieën gegevens verwerkt van KNOV-leden en niet-KNOV-leden:

  1. naam, adres en woonplaatsgegevens
  2. geboortedatum;
  3. geslacht;
  4. correspondentieadres;
  5. telefoon- en e-mailgegevens;
  6. relatienummer;
  7. praktijkadresgegevens;
  8. nummer van de BIG-registratie;
  9. gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten;
  10. gegevens over de werkgever van leden.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking wordt gevonden in het reglement Kwaliteitsregister Verloskundigen en de dienstverlening die daaruit voortvloeit.

Doel persoonsregistratie
Het hoofddoel van de persoonsregistratie van het Kwaliteitsregister Verloskundigen is om verloskundigen, die voldoen aan de eisen, te registreren en deze registratie aan derden kenbaar te maken.

Hyperlinks en verwijzingen
Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door de KNOV worden beheerd. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt de KNOV dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNOV. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen via kwaliteitsregister@knov.nl

Privacyverplichtingen KNOV
De KNOV beschikt over een register van verwerkingen. Dit register kan geraadpleegd worden. De KNOV sluit verwerkersovereenkomsten af met haar verwerkers. De KNOV heeft voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de onder haar verantwoordelijkheid verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Linken naar www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl
Linken naar de website van de KNOV is toegestaan, mits de goede naam van de KNOV niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van de KNOV wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage. Het gebruik van het keurmerk Kwaliteitsregister Verloskundigen logo is alleen toegestaan na toestemming van de KNOV.

Aanpassen privacybeleid
De KNOV behoudt het recht om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina daarvoor.

Klacht
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover contact met ons op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen en opmerkingen over deze website kunt u e-mailen naar kwaliteitsregister@knov.nl

Jouw Kwaliteitsregister

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meld je aan!

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: