KNOV Kwaliteitsregister

Accreditatie MIO

Gepubliceerd: 26 november 2013, laatste update: 18 juli 2023

Methodisch Intercollegiaal Overleg (MIO) zijn bijeenkomsten van praktiserende verloskundigen en soms ook andere beroepsgroepen, waarin patiëntenzorg centraal staat. De KNOV heeft (in samenwerking met de opleidingen verloskunde) de volgende methodieken uitgewerkt:

 • Intercollegiale Toetsing Verloskundigen (ITV)
 • Casuïstiekbespreking
 • Begeleide intervisie
 • Ethische reflectie

Ook deelname aan perinatal audit is, hoewel de groepsgrootte afwijkt van de accreditatiecriteria, een vorm van methodisch intercollegiaal overleg.

Handleiding en standaardverslagformulieren

De KNOV heeft een handleiding, beslisboom en standaardverslagformulieren opgesteld.

Criteria voor de inhoud

Voorwaarde voor accreditatie is dat de bijeenkomsten verlopen volgens een beschreven structuur, waarin een aantal belangrijke elementen zijn opgenomen zoals reflectie op eigen handelen, afspraken over beleid en evaluatie van gemaakte afspraken. De criteria zijn als volgt omschreven:

 • De inhoud van het programma sluit aan bij actuele opvattingen over verloskundig handelen. Het beoordelingskader voor de inhoud zijn standaarden, standpunten, literatuurbronnen en algemeen aanvaarde protocollen bijvoorbeeld in VSV-verband of kringniveau;
 • Reflectie op eigen handelen maakt expliciet deel uit van de bijeenkomsten;
 • Eigen handelen wordt vergeleken met wenselijk beleid op basis van objectieve gegevens;
 • Er worden afspraken gemaakt over toekomstig beleid;
 • Gemaakte afspraken worden geëvalueerd;
 • Terugkoppeling van gemaakte afspraken vindt plaats naar de praktijk of afdeling.

Criteria voor de uitvoering

 • De bijeenkomsten worden begeleid door een expert in het begeleiden van MIO.
 • Het programma en de groepsgrootte bieden voldoende ruimte voor discussie.
 • De agenda wordt vooraf aan de deelnemers gestuurd.
 • De bijeenkomsten vinden plaats volgens een duidelijk beschreven structuur of methodiek.
 • Er wordt een eenvoudig verslag gemaakt (datum, tijd, onderwerp, uitkomst overleg en aanwezigheidsregistratie). Bij voorkeur wordt één van de standaardverslagformulieren van de KNOV gebruikt. Een recent verslag wordt meegestuurd met de aanvraag voor accreditatie.

Let op! Kringvergaderingen, maatschapsoverleg en VSV-vergaderingen voldoen niet aan bovengenoemde criteria.

De notitie "Accreditatie van deskundigheidsbevordering" bevat een uitgebreide beschrijving van de accreditatiecriteria.

In de presentatie "Hoe vraag je MIO-accreditatie aan?" worden de criteria voor inhoud en uitvoering besproken, evenals een beslisboom en de aanvraagprocedure.

MIO-bijeenkomsten voor deelregisters

Naast het Kwaliteitsregister Verloskundigen zijn er verschillende deelregisters ingericht. Bij accreditatie van MIO-bijeenkomsten op het gebied van Anticonceptie, Uitwendige Versie en Counseling Prenatale Screening worden deze geaccrediteerd voor het betreffende deelregister én het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Voor scholingen op het gebied van counseling prenatale screening heeft het RIVM/CvB een raamwerk opgesteld.

Voor aanbieders van MIO in besloten groep (toetsgroepbeleiders) geldt dat er een aparte aanvraag moet worden gedaan voor MIO-bijeenkomsten op het gebied van Anticonceptie, Uitwendige Versie en Counseling Prenatale Screening zodat deze geaccrediteerd kunnen worden voor het betreffende deelregister. Hierbij is het noodzakelijk dat de toetsgroepbegeleider de BIG nummers van de deelnemers registreert in de accreditatieaanvraag.

Jouw Kwaliteitsregister

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meld je aan!

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: